77 %
NW
10.6 km/h
95 %
E
4 km/h
94 %
W
1.8 km/h
SW
9 km/h
68 %
SW
18.7 km/h
100 %
S
9.8 km/h

ΠΡΟΦΙΛ

Α. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Ιδιοκτήτης του ραδιοσταθμού είναι η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ΔΙΑΥΛΟΣ Επιχειρήσεις Πληροφόρησης Λτδ, με μετόχους που καλύπτουν ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα.

Το 50% περίπου των μετοχών ανήκει στα μόνιμα μέλη του προσωπικού του, γεγονός που τον καθιστά μοναδικό στην Κύπρο.

Β. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η σύνθεση των μετόχων της ιδιοκτήτριας εταιρείας του σταθμού προκαθορίζει λίγο-πολύ τη φιλοσοφία και το προφίλ του και, κατά συνέπεια, και τη σύνθεση του ακροατηρίου του: Ένας πολυσυλλεκτικός ραδιοσταθμός, κομματικά ανεξάρτητος, αλλά όχι απολίτικος, με έντονη ανάμειξη στα κοινά της πόλης και επαρχίας Λεμεσού και του τόπου γενικότερα.

Ένας ραδιοσταθμός με άποψη και ενεργό συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και αθλητικής ζωής του τόπου. Η συμβολή και η συνεισφορά του σταθμού στη ζωή της πόλης είναι από όλους πια παραδεκτή.
Η ακροαματικότητα, η εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα του Καναλιού Έξι έχει πλέον τόσο καθιερωθεί στη συνείδηση του κάθε λεμεσιανού, που εκφράζεται με τις φράσεις «το είπε το Κανάλι» και «θα το πω στο Κανάλι».

Γ. ΣΤΟΧΟΙ
-Ισοζυγισμένος καταμερισμός προγράμματος μεταξύ πληροφόρησης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.
-Ενεργός συμμετοχή του λαού της Λεμεσού, τόσο στις ειδικές για το σκοπό αυτό εκπομπές του, αλλά και στις πολλές και πολύπλευρες δραστηριότητες του σταθμού.
-Ενεργός συμμετοχή και συμβολή του σταθμού σε κάθε μορφής δραστηριότητες, που αναδεικνύουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λεμεσού, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική δραστηριότητα.